Zautomatyzowany system monitorowania i kontroli Nanofiltracja


Cel ZSK
Zautomatyzowany system kierowania procesem technologicznym (ZSK PT) działu zatrudnionego w niepełnym wymiarze godzin ma na celu osiągnięcie wysokiej wydajności operacyjnej urządzeń procesowych poprzez wykonywanie regulacji procesu, poprawę jakości produktu końcowego i obniżenie jego kosztów.

Główne tryby działania
Istnieją trzy główne typy trybów pracy dla zautomatyzowanych systemów kierowania procesami ZSK PT:

 1. Obsługa ręczna;
 2. Tryb automatyczny;
 3. Tryb pracy odległościowej.

Ręczne sterowanie zautomatyzowanym systemem kierowania procesem - bezpośrednia kontrola operatora przez pozycję organu regulacyjnego (jako siłownika) - na podstawie danych kontroli operacyjnej wprowadzonych przez środki wejściowe stanowiska danych operatora.

Automatyczny tryb pracy zautomatyzowanego systemu kierowania procesem operator wykonuje funkcje kierowania i monitorowania działania urządzeń procesowych, które są automatycznie kontrolowane (w tym pod wpływem sterownika) przez przepływ procesu technologicznego. Utrzymanie danego trybu jest wykonywane przez kompleks oprogramowania i sprzętu (KPTS) systemu automatycznie lub pod kontrolą systemu kontroli najwyższego poziomu.

Dystancyjny tryb działania zautomatyzowanego systemu kierowania procesem - operator z poziomu kontroli operatora systemu tworzy rozkazy i zadania niezbędne do stabilizacji lub zmiany parametrów trybu technologicznego, w tym zapobiegania i lokalizacji wypadków i sytuacji awaryjnych. Ponadto operator wykonuje funkcje kierowania i monitorowania działania urządzeń procesowych i przebiegu procesu technologicznego.


Автоматизированная система контроля и управления отделения Подработки

Zrzut ekranu programu komputerowego BSS Cross-Control«BSS Cross-Control»


Kompleks sprzętu i oprogramowania zautomatyzowanego systemu kierowania procesami ZSK PT
Kompleks sprzętu i oprogramowania zautomatyzowanego systemu kierowania procesami ZSK PT obejmuje:

 1. programowalny sterownik logiczny (PSL);
 2. stacja operatorska na bazie komputera osobistego (PK) z zainstalowanym systemem operacyjnym Linux OpenSuse i pakietem SCADA BSS Cross-Control; (Hiperodniesienie do sekcji oprogramowania)
 3. oprogramowanie zastosowane PSL
 4. oprogramowanie zastosowane stacji operatora
 5. oprogramowanie zastosowane serweru danych
 6. czujniki i przetworniki pierwotne do monitorowania parametrów technologicznych i stanów głównego sprzętu; (Hiperodniesienie do sekcji sprzętu)
 7. mechanizmy wykonawcze organów regulacyjnych. (Hiperodniesienie do sekcji sprzętu)

Sygnały wyjściowe czujników i przetworników pierwotnych parametrów technologicznych są z reguły ciągłymi sygnałami elektrycznymi prądu stałego 4-20 mA.
Sygnały wyjściowe czujników stanu głównego urządzenia to elektryczne sygnały dyskretne = 24 V lub ~ 220 V.
Sygnały wyjściowe sterownika do sterowania siłownikami są ciągłymi sygnałami elektrycznymi prądu stałego 4-20 mA.
Wyjściowe sygnały sterujące siłowników to elektryczne sygnały ciągłe = 24 V lub elektryczne sygnały dyskretne = 24 V lub ~ 220 V.
Komunikacja przez sieć jest realizowana przy użyciu standardowego protokołu TCP / IP.
Wymiana informacji między komponentami systemu jest automatyczna.

Związki wewnętrzne ZSK PT
Dla systemu związku wewnętrznego ZSK PT funkcjonują w następujący sposób:

 1. Sygnał prądowy (4 ÷ 20mA lub dyskretny) z czujnika poprzez przewodową linię komunikacyjną jest podawany do programowalnego sterownika logicznego oddziału (PSL);
 2. PSL dla danych algorytmów generuje sygnał informacyjny, który jest wysyłany do zautomatyzowanego stanowiska pracy operatora - ZSP, sygnał zawiera, wyprodukowany na podstawie określonych algorytmów, zalecenia dotyczące wpływu na mechanizm wykonawczy. W przypadku braku zmian algorytmów przez operatora, sygnał sterujący jest wysyłany do mechanizmu wykonawczego. Jeśli operator zdecyduje się na zmianę algorytmu, PSL generuje sygnał sterujący wyłącznie na podstawie decyzji operatora;
 3. Sygnał prądowy sterujący (4 ÷ 20mA lub dyskretny) jest odbierany przez mechanizm wykonawczy i wykonywany. Mechanizy wykonawczy zgłasza sygnał do PSL;
 4. System jest gotowy na nowy cykl poleceń.

W przypadkach określonych przez program sterujący, zgodnie z określonymi algorytmami, ZSK PT przeprowadza przegląd czujników i siłowników, informując operatora o ich stanie.
Ze względów bezpieczeństwa, w przypadku sytuacji awaryjnej, przejście mechanizmów do stanu „AWARIA” jest naprawiane przez system, zapisywany jest komunikat z opisem przyczyny, archiwizowany i wywoływany.

Блок-схема автоматизированной системы контроля и управления отделения подработки

Schemat blokowy zautomatyzowanego systemu monitorowania i kontroli działu niepełnoetapowego.